||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dąbrowa zakończona

RFRD2.jpeg

W dniu 14 października 2022 r. dokonano odbioru końcowego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice Dąbrowa”. W odbiorze uczestniczyli: Barbara Bednarz – Wójt Gminy Świerczów, Radosław Muzalski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Michał Hnat – Kierownik Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego, Magdalena Tomczyk – Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg, Adam Janas – Przewodniczący Rady Gminy, Wanda Bronś i Małgorzata Jędras – Radne Sołectwa Biestrzykowice, Paweł Reinert – Kierownik budowy ADAMIETZ Sp. z o.o.

Przebudowano drogę na odcinku 2,9 km.  Przebudowa polegała na rozbiórce istniejącego pasa, robotach pomiarowych, ziemnych, wykonaniu podbudowy, przepustów i rowów, nawierzchni jezdni oraz mijanek, pobocza, oznakowaniu oraz budowie kanału technologicznego.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Wartość kosztów kwalifikowanych to kwota 2 432 978,66 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 1.216.489,33 zł).   Natomiast całkowita  wartość inwestycji wyniosła 2.462.075,66 zł.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę ADAMIETZ Sp z o.o. wybraną z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, która złożyło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

                                                                                                                           Magdalena Tomczyk

RFRD1.jpeg

 

IMG_20221014_125929.jpeg

IMG_20221014_123102.jpeg

IMG_20221014_123055.jpeg
IMG_20221014_120345.jpeg