||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Apel do mieszkańców Gminy Świerczów

   Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli oraz do radnych, sołtysów oraz przedstawicieli  osób prawnych Kościoła katolickiego i innych wyznań, aby w nadchodzącej zimie los osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych nie pozostał nikomu obojętny. Dla których ciepło ludzka serdecznośći poczucie solidaryzmu społecznego pozwolą pokonać i złagodzić kłopoty. Proszę o zgłaszanie osób potrzebujacych pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie ul.Brzeska 15 nr.telefonu 774196123 i 774746010.

Pomocy  społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności  z powodu : ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  Do udzielenia pomocy powinno być spełnione kryterium dochodowe  oraz przynajmiej jedna z  wymienionych przesłanek.

Osoby ubiegające się o pomoc powinny spełniać kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy:

      1) dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości: 776,00 zł,

      2) dla osoby w rodzinie w wysokości: 600,00 zł  x ilość osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić pomocy celowej w szczególności: na zakup żywności,

leków i kosztów leczenia, odzieży, niezbednych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontow i napraw w mieszkaniu.

 

Kierownik GOPS
Maria Bednarz
Wójt Gminy
Barbara Bednarz