||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica.

Świerczów, dnia 7 listopada 2022 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały Nr XXIII/233/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica i uchwały Nr XXVI/269/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 października 2021 r. sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/233/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 14 listopada 2022 r. do 5 grudnia 2022 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 17, w godzinach pracy Urzędu, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów na stronie internetowej www.bip.swierczow.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 17, o godz. 10:00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Świerczów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2022 r. Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 18 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, na adres: ug_rolnictwo@swierczow.pl.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego projektu planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.

Uwagi i wnioski w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Świerczów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 grudnia 2022 r., ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: ug_rolnictwo@swierczow.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w tym postępowaniu jest Wójt Gminy Świerczów.

 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Wojciech Olender, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  4. Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu pod adresem http://bip.swierczow.pl/download/attachment/8449/klauzula-informacyjna-o-przetwaraniu-danych-osobowych.pdf oraz w siedzibie Administratora.

 

Do pobrania:

PDFUchwała uzasadnienie plan 233 Świerczów
PDFUchwala plan 233 Świerczów
PDFRysunek prognoza Środowisko plan 233 Świerczów
PDFRysunek plan 233 Świerczów
PDFPrognoza Środowisko plan 233 Świerczów