||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE Nr 0050/125/2022 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 27 października 2022 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/117/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050/125/2022

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 27 października 2022 r.

 

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/117/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2  pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.1), oraz art. 38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/117/2022  Wójta Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022 r.  w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów, w ten sposób, że w załączniku Nr 1 do zarządzenia, opis udziału w przetargu zmienia się w następujący sposób: „Przetarg odbędzie się w dniu  04 listopada 2022 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w GOK w Świerczowie.”

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów, na stronie internetowej Gminy Świerczów oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy Świerczów i wymienionych sołectwach.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Z-ca Wójta Gminy

 

Andrzej Galla

 

 

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.

2)  Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 815, z 2022 r. poz. 1846.