||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 0050/117/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 29 września 2022 r. W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 0050/117/ 2022

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia 29 września 2022  r.

 

 

W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących  własność Gminy Świerczów.

        Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 z późn. zm.1)) ,   art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.2)), w związku z zarządzeniem nr 0050/104/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Świerczów zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Świerczów.

      2. Ogłoszenie o przetargu dotyczące ww. nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Świerczów i w prasie lokalnej.

 

 

 

                                                                                     Z-ca Wójta Gminy

                                                                                    Andrzej Galla

 

 

 

                                                                                               Załącznik nr 1 do zarządzenia

                                                                                                                               Nr 0050/117/2022 z dnia 29 wrzesień 2022  r

 

O G Ł O S Z E N I E       

  

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U.  z  2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) 

 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do  3 lat podanej do publicznej wiadomości w dniu 30  sierpnia 2022 r.

 

L.p.

Miejscowość

położenie

Nr

działki

Pow.

(ha)

KW

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie, zobowiązanie

nieruchomości

Stawka

wywoławcza

czynszu w

dt żyta

Wadium

(zł)

   1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

    Bąkowice

 

 

 

    Bielice

 

 

 

    Miodary

 

 

 

    Wężowice

 

 

 

    Biestrzykowice

 

 

 

    Zbica

 

 

 

    Miodary

284/2

 

 

 

      38/1, 38/2

      39/1, 39/2

 

 

        64/1

 

 

 

          72

 

 

 

       93/2

 

 

 

           55

 

 

 

       259/6

0.2000

 

 

 

1.0800

 

 

 

3.5600

 

 

 

0.2900

 

 

 

0.2100

 

 

 

0.2000

 

 

 

0.3800

OP1U/000

    53967/2

 

 

OP1U/000

    78353/6

 

 

        66185

 

 

 

        56043

 

 

 

 OP1U/000

     79753/7

 

 

 OP1U/000

     78354/3

 

 

 OP1U/000

     79754/4

 Użytek rolny.  Do użytku 

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku 

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

0.7400 dt

 

 

2.1600 dt

 

 

 

8.4600 dt

 

 

 

8.5000 dt

 

 

 

        84.0000 dt

 

 

 

0.4000 dt

 

 

 

1.3300 dt

    8.00 zł

 

 

  24.00 zł

 

 

 

 70.00 zł

 

 

 

 70.00 zł

 

 

 

     700.00 zł

 

 

 

   4.00 zł

 

 

 

 10.00 zł

 

 

        Przetarg odbędzie się w dniu 05  listopada 2022 r. w godz. od 1000     do  12 00   w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu na konto nr 89 8890 1024 0016 1176 2003 0018 w terminie do dnia  30.10.2022 r.                                                  

Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej  czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                         Z-ca Wójta Gminy

                                                                                                            Andrzej Galla

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

1.  Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu, w dt żyta.

2.  Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.

3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.  Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego, do 30 września każdego roku z zastrzeżeniem, iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po podpisaniu umowy .

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.

 


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1005 i poz. 1079.

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 815.