||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego o zwołaniu XLII sesji w dniu 28 września 2022r.

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Powiatu Namysłowskiego o zwołaniu XLII sesji w dniu 28 września 2022r.

 

Planowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 czerwca 2022r.
4.    Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmieniająca uchwałę nr XLII/309/2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej,
  2. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/264/2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  3. uchylenia uchwały nr XVIII/185/2008 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie na czas nieokreślony części nieruchomości zabudowanej położonej w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3B,
  4. w sprawie udzielenia pomocy materialnej dla społeczności lokalnej Gminy Jaremcze na Ukrainie,
  5. zmiany uchwały Nr XXXVI/248/2021 Radny Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2022-2029,
  6. zmiany uchwały Nr XXXVI/249/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok,
  7. zmian budżetu w związku ze zmianą planu przychodów i dochodów w 2022 roku,
  8. zmian budżetu w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków w 2022 roku,
  9. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2022 roku.

6.    Informacja nt. realizacji budżetu w I półroczu 2022 r. oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7.    Informacja o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych 2022/2023 oraz projektach realizowanych przez placówki oświatowe w roku szkolnym 2021/2022.
8.    Informacja na temat przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Wnioski i sprawy różne.
11.    Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji.
12.    Zakończenie sesji.    

 

Do pobrania:

PDFZawiadomienie o zwołaniu XLII sesji Rady Powiatu Namysłowskiego