||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 0050/104/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                                                                                                                                                                             

 Zarządzenie Nr 0050/104/2022

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 30 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 z późn. zm.1),  w związku z art. 25 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.2) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wymienionych  miejscowościach wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres
do 3 lat jak niżej.

 

 

L.p.

 

 

 

Miejscowość

 

Nr

działki

 

Pow.

(ha)

 

KW

 

Opis nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie nieruchomości

 

Forma

Oddania

(przetarg)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

Bąkowice

 

 

 

Bielice

 

 

 

Miodary

 

 

 

Wężowice

 

 

 

Biestrzykowice

 

 

 

Zbica

 

 

 

Miodary

      284/2

 

 

 

38/1, 38/2.

39/1, 39/2.

 

 

         64/1

 

 

 

            72

 

 

 

        93/2

 

 

 

           55

 

 

 

      259/6

0.2000

 

 

 

1.0800

 

 

 

3.5600

 

 

 

0.2900

 

 

 

0.2100

 

 

 

0.2000

 

 

 

0.3800

OP1U/000

    53967/2

 

 

OP1U/000

    78353/6

 

 

       66185

 

 

 

 

       56043

 

 

 

       64338

 

 

OP1U/000

    78354/3

 

 

OP1U/000

    79754/4

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

 

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

 

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

 

 

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

 

 

Użytek do działalności gospodarczej.  Bez obciążeń i zobowiązań

 

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

 

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

     0.7400 dt

 

 

    2.1600 dt

 

 

 

     8.4600dt

 

 

 

 

    8.5000 dt

 

 

 

84.0000 dt

 

 

 

    0.4000 dt

 

 

 

 

   1.3300 dt

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

  1. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,w dt żyta.
  2. Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  3. Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.
  4. Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w terminie: do 28 lutego,do 30 września każdego roku z zastrzeżeniem, iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po podpisaniu umowy.
  5. W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.

                                                                                                                            

       

Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz    

                                                                                                                                     

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 815