||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ubiegać się o stypendium

stypendia logo.png

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

mogą ubiegać się o stypendium

 

Uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV na rok szkolny 2022/2023, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

O stypendium mogą się ubiegać uczennice/uczniowie, które/rzy:

 • w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie województwa opolskiego;
 • w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;
 • w roku szkolnym 2021/2022 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią ocen nie niższa niż 4,70;
 • pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2021 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 2 292,00 zł netto). 

Warunkiem ubiegania się przez uczennicę/ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie następujących dokumentów:

 • wniosek o przyznanie stypendium zawierający Indywidualny Plan Rozwoju uczennicy/ucznia, według określonego wzoru wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (zał. nr 1 do regulaminu programu „Wspieramy najlepszych IV”),
 • kopia świadectwa szkolnego poświadczona za zgodność z oryginałem,
 • dokument potwierdzający prawo do zasiłku rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia uczennicy/ucznia wymienione w §6 ust. 2 regulaminu programu „Wspieramy najlepszych IV”– jeśli dotyczy,
 • orzeczenia o niepełnosprawności- jeśli dotyczy.

Wnioski można składać w dniach od 29 sierpnia do 14 września br.:

 • Listownie (listem poleconym) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy

ul. Piastowska 14

 1. Opole
 • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP,
 • osobiście - w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy ul. Piastowska 17 II piętro pok. 204,
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14

Szczegółowych informacji udziela:

Departament Edukacji i Rynku Pracy,

tel.: 77 44 67 835, 77 44 67 834, 77 44 67 831, 77 44 67 830

Adres e-mail:

 

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: REGION:

https://www.opolskie.pl/wspieramy-najlepszych-iv/

 

           Wójt Gminy Świerczów

    Barbara Bednarz

PLAKAT WN IV 2022.jpeg

DOCXinformację o naborze wspieramy najlepszych IV.docx
PDFREGULAMIN.pdf