||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw

Załącznik nr 12
do Zarządzenia Nr 0050/86/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 29 lipca 2022 r.

 

Wójt Gminy Świerczów ogłasza konsultacje społeczne

dotyczące projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie Gminy Świerczów

 

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektów statutów sołectw znajdujących się na terenie Gminy Świerczów oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu. Konsultacje przeprowadza się poprzez wyłożenie do publicznego wglądu projektu wymagającego konsultacji
z określeniem terminu na składanie wniosków, uwag i opinii mieszkańców.

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej poprzez formularz konsultacyjny - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Świerczów www.swierczow.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów (mała sala budynku GOK).

Wypełniony i podpisany formularz uwag wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych należy:

  • przesłać na adres mailowy: ug@swierczow.pl
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 17,
    46-112 Świerczów
  • dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Świerczów (mała sala budynku GOK).

 

Projekty statutów sołectw znajdujących się na terenie Gminy Świerczów w okresie konsultacji dostępne będą u Sołtysa, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów, w serwisie internetowym Gminy Świerczów www.swierczow.pl oraz w Urzędzie Gminy Świerczów w godzinach pracy urzędu gminy.

Uwagi, wnioski i opinie do projektów statutów sołectw przyjmowane są w terminie
od 16 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Niezłożenie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.

 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz       

Załączniki:

PDFRaport z konsultacj dotyczących projektów statutów sołectw.pdf

Uchwalony akt prawny: