||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Infrastruktura

Komunikacja  

Droga wojewódzka

Występujące w gminie drogi zaliczane są do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 454 Opole - Namysłów o nawierzchni bitumicznej, która wchodzi w skład podstawowego układu komunikacyjnego województwa. Razem z drogą nr 423 tworzy oś komunikacyjną północną w relacji północ - południe, na której leżą miasta Kędzierzyn-Koźle, Krapkowice, Opole i Namysłów.
Sieć dróg powiatowych o łącznej długości 48,70 km jest wystarczająca dla dobrego powiązania gminy Świerczów z gminami sąsiednimi. Większość tych dróg (42,76 km) ma nawierzchnię twardą. W dalszej przyszłości jest przewidywana ich modernizacja szczególnie uwzględniająca potrzeby komunikacji zbiorowej w zakresie budowy zatok autobusowych oraz uzupełnienia o ścieżki rowerowe.
Sieć dróg powiatowych uzupełniają drogi gminne (35), które zapewniają komunikację między miejscowościami na terenie gminy i obsługę terenów zabudowanych.

Telekomunikacja


Istniejąca centrala telefoniczna pokrywa zgłaszane obecnie przez odbiorców potrzeby na łącza telefoniczne mimo, że wskaźnik liczby abonentów na 1000 mieszkańców 134,7 jest niższy od takiego wskaźnika dla województwa. W perspektywie przewiduje się osiągnięcie wskaźnika gęstości telefonów do około 200 abonentów na 1000 mieszkańców.W bieżącym roku została również uruchomiona cyfrowa centrala telefoniczna umożliwiająca mieszkańcom gminy skorzystanie z usługi ISDN.Do końca br.planuje się również zainstalowanie szerekopasmowego łącza internetowego typu Neostrada,DSL lub SDI
Teren gminy objęty jest także zasięgiem telefonii bezprzewodowej.

Gospodarka odpadami


Gmina posiada zorganizowaną gospodarkę odpadami komunalnymi. Wszystkie gospodarstwa wyposażone są w pojemniki na śmieci i otrzymują worki do ich segregacji. Odpady wywożone są raz w miesiącu na urządzone składowisko we wsi Ziemiełowice (gmina Namysłów). Ponadto w każdej miejscowości ustawione są duże pojemniki - segregatory (na szkło, papier i plastik), z których mieszkańcy korzystają w miarę potrzeb. Wielkość składowiska zapewnia składowanie odpadów przez dłuższy czas. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego przewiduje lokalizację gminnego wysypiska śmieci na terenie wsi Gola.

Wodociągi i kanalizacja

Stacja uzdatniania wody


Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę gminy jest ujęcie wody i stacja jej uzdatniania zlokalizowana w Świerczowie. Wydajność tego ujęcia w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie na wodę wszystkich wsi gminy. Ewentualne jej niedobory zabezpiecza zbiornik wyrównawczy o pojemności 200 m3. Aktualnie z ujęcia wody korzysta Dąbrowa, Biestrzykowice, Miodary, Wężowice, Gola, Grodziec, Bąkowice, Świerczów i Miejsce, Osiek, Zbica, Pieczyska, Kuźnica Dąbrowska Do zwodociągowania pozostała wieś: Bielice
Do czasu pozyskania niezbędnych środków finansowych w fazie koncepcji pozostaje kanalizacja sanitarna gminy. Po analizie przygotowanego w dwóch wariantach projektu dla obszaru całej gminy zdecydowano, że zostanie wybudowana jedna, centralna oczyszczalnia ścieków, a wsie otrzymają kanalizację w następującej, wynikającej z warunków technicznych, kolejności: Świerczów, Miejsce, Dąbrowa, Starościn, Bąkowice, Miodary i Biestrzykowice. Budowa oczyszczalni będzie realizowana równocześnie z budową sieci kanalizacyjnej we wsiach Świerczów i Miejsce w celu zabezpieczenia minimum ścieków ze względów technologicznych. Termin rozwiązania problemu kanalizacji w gminie uzależniony jest od pozyskania dużych, znacznie wykraczających poza własne możliwości budżetowe gminy, środków finansowych na realizację zamierzenia.