||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Obwieszczenie - konsultacje lasów HCVF

W oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3 października 2008r. ( Dz.U. 3020, poz. 283) podaję do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących  lasów o szczególnych walorach przyrodniczych ( HCVF ) na obszarze Nadleśnictwa Kup.

  Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości :

  1. Zapoznania się z topografią wyznaczonych lasów HCVF na interaktywnej mapie:

https://rdlp-katowice.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=a1241d170e7b4ba4bfd585cb20928fbf

  1. Zapoznania się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Nadleśnictwa Kup

     Uwagi i wnioski w formie pisemnej należy składać w terminie do: 25.07.2022r., na adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup, ul. 1 Maja 9, 46-082 Kup lub drogą elektroniczną na adres:

    Ustalanie lasów HCVF wynika z Krajowego Standardu Odpowiedniej Gospodarki Leśnej FSC® ( zasada 9 – zachowanie lasów o szczególnej wartości, kryterium 2 – część konsultacyjna procesu certyfikacyjnego musi skoncentrować się na zidentyfikowanych cechach, świadczących o szczególnej wartości lasu oraz na alternatywnych sposobach ochrony).

    Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w trakcie trwania konsultacji społecznych. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostanie bez rozpatrzenia.