||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora w 2022 r. Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020 – 2025”

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 0050/76/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 5 lipca 2022r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559), art. 6, art. 7 ust.1 pkt 1 oraz art. 48 ust. 1 i 5 i art. 48 b  ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVI/176/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020–2025”.

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW

 

ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora w 2022 r.,  Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020–2025” u co najmniej 165 osób urodzonych po roku 1985, obejmującego profilaktykę przeciwko cukrzycy typu II wśród mieszkańców Gminy Świerczów.

 

Przedmiot konkursu ofert:

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora świadczeń zdrowotnych obejmujących pobranie krwi do badania laboratoryjnego w celu oznaczenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c) oraz wykonania morfologii, a także kampanii informacyjno-edukacyjnej. Zakres świadczeń,
  o których mowa w ust. 1, obejmuje:
 1. pobranie krwi do badania laboratoryjnego, oznaczenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) oraz badanie morfologiczne dla co najmniej 165 osób;
 2. przeprowadzenie edukacji na temat wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2, jej skutków,
  a także profilaktyki i eliminacji czynników ryzyka zachorowania na tę chorobę dla wszystkich mieszkańców gminy;
 3.  przekazanie wyniku badania oraz zaleceń dotyczących skonsultowania wyniku z lekarzem.

2. Realizatorzy programu zobowiązani będą do:

    1) prowadzenia odrębnej rejestracji pacjentów objętych Programem;

    2) prowadzenia rejestru uczestników programu oraz dokumentacji medycznej związanej
          z realizacją Programu;

    3) przeprowadzenia wśród osób kwalifikujących się do udziału w Programie ankiety dotyczącej zadowolenia z przeprowadzonej edukacji. Oceniona zostanie profilaktyka stosowana
w kierunku wykrywania cukrzycy typu 2, jej skutków, oraz eliminacji czynników ryzyka zachorowania na tę chorobę.

3. Realizacja świadczeń rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy i zakończy się do dnia 31.10.2022 r.

Do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert zaprasza się :

Podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty, które świadczą usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem konkursu ofert na terenie Powiatu Namysłowskiego.

Ponadto oferenci powinni spełnić następujące warunki:

 1. złożyć ofertę zgodną z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie ofert,
 2. dysponować personelem medycznym posiadającym uprawnienia do pobierania krwi spełniającym wymagania zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749);
 3. dysponować co najmniej dwoma punktami pobrań na terenie Powiatu Namysłowskiego,
  w których prowadzony będzie pobór materiału do badań, spełniającymi wymagania określone
  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2022 r. poz. 402), potwierdzone tytułami prawnymi do lokali oraz stosownym oświadczeniem oferenta dotyczącym spełniania w/w wymagań;
 4. dysponować laboratorium bądź posiadać umowę z laboratorium na cały okres realizacji programu;
 5. posiadanie przez laboratorium certyfikatu jakości ISO 9001 potwierdzone stosownymi dokumentami;
 6. posiadanie przez laboratorium Wpisu do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych potwierdzone stosownymi dokumentami.

Formularz ofertowy oraz projekt umowy można otrzymać w sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów, z siedzibą  w Świerczowie, ul. Brzeska 17, w godzinach pracy ww. urzędu, tj. poniedziałek: 7:15 - 16:15, wtorek – czwartek: 7:15 – 15:15 i piątek: 7:15 – 14:15 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy www.swierczow.pl  w zakładce sprawy społeczne  → zdrowie.

 

Informacje dotyczące składania ofert:

 1. oferta winna być złożona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Świerczów,
 2. do formularza ofertowego należy dołączyć wskazane w nim dokumenty lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,

 

 

 

 1. miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Gminy Świerczów z siedzibą w Świerczowie,
  ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów,
 2. termin składania ofert: do dnia 16.08.2022 r. do godz. 12.00 Liczy się data wpływ do sekretariatuUrzędu Gminy Świerczów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert na wybór  realizatora w 2022 r. Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn. „Program profilaktyki
i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II na lata 2020–2025”  u co najmniej 165 osób urodzonych po roku 1985.

 1. w przypadku przesłania oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Świerczów. Oferty, które wpłyną do sekretariatu Urzędu Gminy Świerczów po terminie, nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

 1. miejscem rozstrzygnięcia konkursu ofert jest Urząd Gminy Świerczów, w Świerczowie
  ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów, część jawna ofert rozpocznie się dnia
  17.08.2022 r. o godz. 12.10 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie,
 2. udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 3. z podmiotem, wybranym w wyniku konkursu ofert, zostanie zawarta umowa w terminie
  do 7 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia konkursu,
 4. osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Inspektor Marta Woźniak –
  tel. 699 836 846

Kryteria oceny ofert:

Złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert ocenione będą według następującego kryterium:
- poziom zryczałtowanej ceny za przeprowadzenie usługi – kryterium to ważyć będzie w 80% na ocenie oferty,

- liczbą dostępnych lokali na terenie Powiatu Namysłowskiego, gdzie wykonywane będą badania –  kryterium to ważyć będzie w 10 % na ocenie oferty,

- liczba dni, w których przeprowadzane będą badania – kryterium to ważyć będzie w 10% na ocenie oferty.

- w przypadku ofert o takiej samej cenie decydować będzie liczba punktów.

Powyższe kryterium oceny liczone będzie w następujący sposób:

- ocena oferty pod względem ceny = cena najkorzystniejszej oferty ÷ cenę ocenianej oferty x waga oceny,

- ocena oferty pod względem lokalu = liczba lokali w ofercie ocenianej¸ liczbę lokali w ofercie obejmującej największą liczbę lokali x waga oceny,

- ocena pod względem ilości dni w których wykonywane będą badania = liczba dni w ofercie ocenianej¸ liczba dni w ofercie zawierającej największa liczbę dni x waga ceny.

 

Postanowienia końcowe

 

1. Gmina zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu w poszczególnych programach bez wyboru oferty.

3. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

4. Gmina nie dopuszcza złożenia więcej niż jednej oferty przez tego samego oferenta na jeden program zdrowotny.

5. Gmina nie dopuszcza składania ofert wspólnych na realizację programu zdrowotnego.

6. Kwota przyznana na realizację programu może być niższa od wskazanej w ogłoszeniu.

7. Szczegółowe ustalenia dotyczące formy i terminów przekazania środków finansowych, trybu oraz terminów ich rozliczenia zostaną określone w umowie zlecającej realizacje programu zdrowotnego.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
   

 

Załączniki: