||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Przebudowa drogi w m. Dąbrowa ul. Leśna

W dniu 10.06.2022 r. dokonano odbioru robót dotyczących zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Leśnej w Dąbrowie”. Przebudowano odcinek o długości 60 mb, o szerokości jezdni 3,30 m. Dokonano remontu drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej z uwagi na wyrządzone szkody przez bobry. Przebudowa polegała na mechanicznej rozbiórce istniejącej masy bitumicznej, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża, wykonaniu warstwy podbudowy z kruszyw oraz nałożeniu warstwy mineralno-bitumicznej. Zastosowano również stabilizację węzła betonowego oraz zwiększono grubość podbudowy tłucznia. Ponadto zostało wykonane formowanie, zagęszczanie oraz plantowanie powierzchni skarp, dna i korony nasypów.  Kwota przebudowy wyniosła 99.853,47 zł. Całość sfinansowano ze środków Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Magdalena Tomczyk

IMG_20220610_121331.jpeg