||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Świerczów

IMG_4686.jpeg
 

Radni Gminy Świerczów udzielili Wójtowi Gminy Barbarze Bednarz wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok.

W dniu 30 czerwca br. odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Świerczów. Ta sesja jest jedną z ważniejszych w roku, ponieważ podczas jej trwania radni przyjmują raport o stanie gminy, a także udzielają lub nie wotum zaufania dla wójta oraz głosują nad udzieleniem wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za poprzedni rok.

W wyniku głosowania przez radnych, jednogłośnie Wójt Gminy Barbara Bednarz otrzymała zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

Po głosowaniu, Wójt Gminy Świerczów zabrała głos:

- Serdecznie podziękowała za udzielone wotum zaufania i absolutorium. Podziękowania skierowała do wszystkich radnych, do sołtysów, dziękując za współpracę. Podziękowała za współpracę również wszystkim kierownikom, a także wszystkim pracownikom, szczególnie podkreślając, że sukces działalności tego roku to jest sukces nas wszystkich.

 

Podczas sesji Radni zostali zapoznani z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok. RIO w Opolu pozytywnie (bez żadnych uwag) oceniła sposób zarządzania finansami Gminy Świerczów w ubiegłym roku. Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 19 556 684,55 zł, natomiast wydatki gminy to kwota 17 853 037,40 zł. Mimo kolejnego trudnego roku spowodowanego realizacją zadań w związku z pandemią COVID-19, pomocą dla uchodźców z Ukrainy oraz zmian przepisów prawa powodujących zmniejszanie się dochodów jednostek samorządu terytorialnego nie zaniechano realizacji zadań, w tym zadań inwestycyjnych, doposażenia placówek oświatowych, czy też prac remontowych. Na koniec 2021 roku budżet Gminy Świerczów zakończył się z nadwyżką budżetową. Jest to rezultat oszczędnego wydatkowania środków publicznych oraz przede wszystkim pozyskiwania środków z różnych źródeł zewnętrznych (m.in.: dofinansowania w ramach programów: „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” na przebudowę drogi w m. Grodziec, wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych – w ramach programu zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach, „Laboratoria przyszłości” – w ramach programu zakupiono pomoce dydaktyczne dla: Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie, Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, Marszałkowska Inicjatywa Sołecka „Opolskie w latach 2020-2022” – sołectwa: Miodary, Gola, Grodziec i Wężowice, „Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest”, „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, „Łącznie Gmina zawnioskowała i otrzymała ze środków zewnętrznych kwotę 2 902 765,01 zł, dzięki czemu można było zrealizować więcej zadań bez konieczności dokonywania wydatków ze środków własnych.

 

Iwona Wilczyńska, Mateusz Bieniek