||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE NR 0050/72/2022 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 20 czerwiec 2022 roku W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

ZARZĄDZENIE NR 0050/72/2022

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia  20 czerwiec 2022 roku

 

 

W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559)  w związku z art. 25 ust. 1 i art. 38 ust. 1 oraz  art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn zm.1 ) oraz Uchwały  Nr  XVI/177/2020  Rady Gminy  Świerczów z dnia 18 czerwca 2020  r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, na którą składają się działki nr  405/2,  405/7, 405/8  stanowiących własność Gminy Świerczów oraz Uchwały  Nr  XXX/333/2022  Rady Gminy  Świerczów z dnia 31 marca 2022  r. zmieniające uchwałę Nr XV/153/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020 r.

 

Wójt Gminy Świerczów zarządza się co następuje:

 

       § 1.1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, będącą własnością Gminy  Świerczów.

             2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

       § 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             2. Ogłoszenie o przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 

Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz  

 

 

 

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 815.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 0050/72 /2022  z dnia  20 czerwca 2022 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E       

  

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Świerczów podany do publicznej wiadomości dnia 5 sierpnia 2020  roku.

 

 

L.p.

 

Obręb

ewidencyjny,

miejscowość

 

Nr

działki

 

Pow.

(ha)

 

Księga

Wieczysta

 

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie

nieruchomości

 

 

Forma

oddania

 Cena nieruchomości

 netto podana niżej  -  

 zgodnie z Uchwałą Nr

 XV/153/2020 Rady  

 Gminy Świerczów przy

 zakupie działki zostanie  

 udzielona bonifikata  

 50% od wylicytowanej

 ceny  netto.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

Świerczów

 

 

 

Świerczów

 

 

 

Świerczów

405/2

 

 

 

405/7

 

 

 

405/8

0.0869 ha

 

 

 

0.0901 ha

 

 

 

0.0906 ha

 OP1U/000

     93219/6

 

 

OP1U/000

    93219/6

 

 

OP1U/000

    93219/6

 

Działka niezabudowane, z  dostępem do    

drogi.  W MPZP - 13.2 MN tereny

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

dla działki nr   405/2  i  13.3 MN - tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej dla   działek nr  405/7, 405/8.  Nieruchomości bez obciążeń  i  zobowiązań.

  Sprzedaż –   

  przetarg    

  nieograniczony

 

  Sprzedaż -  

  przetarg   

  nieograniczony

 

 Sprzedaż –

 przetarg   

  nieograniczony

28 018,00 zł

 

 

 

29 493,00 zł

 

 

 

29 493,00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2022 r.  od godz. 1000   do godz. 1300   w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6Ip. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia  22.07.2022 r.  na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny, informując o tym odrębnym ogłoszeniem.

 

Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz  

 

 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 815.