||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Uwaga! 30 czerwca mija termin zgłoszenia do CEEB

1200x400 copy.jpeg
Wraz z końcem miesiąca czerwca mija termin zgłoszenia do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków)

Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Powyższy obowiązek wynika z art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Deklaracja zawiera m.in. imię i nazwisko właściciela bądź zarządcy budynku, adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła, informację o liczbie i rodzaju źródeł ciepła oraz o wykorzystywanych w nich paliwach.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej, osobiście, listownie w Urzędzie Gminy Świerczów.

Dla budynku mieszkalnego (jedno lub wielorodzinnego) należy wypełnić formularz A - wzór deklaracji (kliknij tutaj).

Natomiast w przypadku posiadania / zarządzania budynkiem o funkcjach niemieszkalnych z zainstalowanym źródłem ciepła, należy wypełnić formularz B – wzór deklaracji (kliknij tutaj)

Uwaga! Niezłożenie deklaracji w ustawowych terminach podlega karze grzywny zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

 

Informujemy, że druki deklaracji można również pobrać ze strony internetowej www.swierczow.pl/ zakładka Ochrona środowiska, w sekretariacie Urzędu pok. nr 2 oraz w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego pok. nr 6.