||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Renaturyzacja zbiornika wodnego w zabytkowym parku w Dąbrowie

ue.png
 

Gmina Świerczów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej przystąpiła do realizacji zadania pn. „Renaturyzacja zbiornika wodnego w zabytkowym parku w Dąbrowie - stworzenie warunków do bytowania płazów” w systemie zaprojektuj i wybuduj. W celu wyłonienia wykonawcy zadania w dniu 08.03.2022r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, w którym udział wzięło 7 oferentów. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: MATERIA Magdalena Turek ul. Ogrodowa 17A, 46-060 Górki na kwotę 365 310,00 zł brutto. Termin realizacji zadania został przewidziany na okres 9 miesięcy od dnia podpisania umowy, które miało miejsce w dniu 31.03.2022r. W ramach zadania planuje się renaturyzację zbiornika wodnego w zabytkowym parku w Dąbrowie, która polega na zatrzymaniu postępującej degradacji akwenu oraz odtworzeniu jego dawnego charakteru, a także stworzenie warunków do bytowania płazów. Roboty budowlane polegać będą na kompleksowym zagospodarowaniu istniejącego zbiornika wodnego i terenu wokół niego. Przewiduje się rekultywację i pogłębienie stawu, wycinkę drzew i krzewów samosiejek oraz nowe nasadzenia drzew, wykonanie nowych ścieżek, a także utworzenie 11 stanowisk obserwacyjno-edukacyjno-przyrodniczych, w tym pomost obserwacyjny, altanę, stojak na rowery. Dodatkowo planuje się utworzenie ekologicznego placu zabaw.

Michał Hnat