||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 0050/67/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 maja 2022r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 0050/67/ 2022

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW  
z dnia 30 maja  2022 r.

 

 

W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących  własność Gminy Świerczów.

        Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559) ,   art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w związku z zarządzeniem nr 0050/49/2021 Wójta Gminy Świerczów z dnia 14 maja 2021 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Świerczów zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Świerczów.

      2. Ogłoszenie o przetargu dotyczące ww. nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Świerczów i w prasie lokalnej.

 

 

Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz    

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Nr 0050/67/2022  z dnia  30 maja  2022  r

 

O G Ł O S Z E N I E

  

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U.  z  2014 r. poz. 1490 ze zm.) 

 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do  3 lat podanej do publicznej wiadomości w dniu 25  kwietnia 2022 r.

 

L.p.

Miejscowość

położenie

Nr

działki

Pow.

(ha)

KW

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie, zobowiązanie

nieruchomości

Stawka

wywoławcza

czynszu w

dt żyta

Wadium

(zł)

   1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

Bąkowice

 

 

 

Bąkowice

 

 

 

Miodary

 

 

 

Wężowice

 

 

 

Biestrzykowice

 

 

 

Zbica

284/2

 

 

 

278/3

 

 

 

64/1

 

 

 

72

 

 

 

93/2

 

 

 

84/3

0.2000

 

 

 

0.4700

 

 

 

3.5600

 

 

 

0.2900

 

 

 

0.2100

 

 

 

0.3536

OP1U/000

53967/2

 

 

OP1U/000

54234/2

 

 

66185

 

 

 

56043

 

 

 

OP1U/000

79753/7

 

 

64338

 Użytek rolny.  Do użytku 

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku 

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny.  Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

0.7400 dt

 

 

 

1.9950 dt

 

 

 

8.4600 dt

 

 

 

8.5000 dt

 

 

 

      252.0000 dt

 

 

 

0.7072 dt

    8.00 zł

 

 

 

  24.00 zł

 

 

 

100.00 zł

 

 

 

100.00 zł

 

 

 

   3000.00 zł

 

 

 

    8.00 zł

 

 

        Przetarg odbędzie się w dniu  05  lipca  2022 r. w godz. od 1000     do  12 00   w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia   01 lipca  2022  r.                                                 

Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej  czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                

  

                                                                                                                              

Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz    

 

 

 

 

  

 

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

1.  Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,  w dt żyta.

2.  Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy  

     obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.

3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.  Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego,  do 30 września każdego  roku  z zastrzeżeniem, 

     iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po     

     podpisaniu  umowy .

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 815.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 815.