||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Subregion polnocny.png
 

Kluczbork, dnia 16 maja 2022r.

SPO.12.2022.EK

 

 

 

Ogłoszenie

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Wójt Gminy  Świerczów informuje, że Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork, na podstawie  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (Dz. U. z 2021r. poz.1057) oraz stosownie do treści art. 39 oraz 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) prowadzi postępowanie z udziałem społeczeństwa dla projektu Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Z pełną dokumentacją sprawy można się zapoznać pod następującymi adresami stron internetowych:

1.      www.polnocnysubregion.pl

2.     http://swierczow.pl/

 

Dokumentacja postępowania obejmuje:

  • Projekt „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”.
  • Projekt „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”.
  • Treść uzgodnień z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…), w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
  • Formularz uwag do Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 – 2030.

 

Ze względu na niewielki zasięg oddziaływania, realizacja postanowień „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030” nie spowoduje wystąpienia oddziaływań transgranicznych, w związku z czym postępowanie w tym zakresie nie jest prowadzone.

 

Informuje się o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących zarówno projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”, jak również projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030”.

 

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 17.05.2022 r. do 21.06.2022  r.:

  • pisemnie na adres ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork z dopiskiem: Konsultacje Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030), lub
  • przy pomocy poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres: (w temacie wiadomości wpisując: Strategii Rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021 - 2030).

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, na mocy udzielonych pełnomocnictw, jest Stowarzyszenie Subregion Północny Opolszczyzny.

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Załączniki:

DOCXFormularz konsultacyjny
PDFOgłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji