||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Otwarty konkurs ofert na zadanie w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

ZARZĄDZENIE Nr 0050/60/2022

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 16 maja 2022 r.  

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.1) oraz § 8 pkt 2 Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, uchwalonego Uchwałą
Nr XXVII/280/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe w sferze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 2. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW

mgr Barbara Bednarz

 


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535 oraz z 2022 r. poz. 857.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/60/2022
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 16 maja 2022 r.
 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)

Wójt Gminy Świerczów ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe w sferze:

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, skierowana do mieszkańców Gminy Świerczów.

I. Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Zadania z zakresu poszerzenia oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Świerczów.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2022 roku –
  2 000,00 zł.
 2. W 2021 roku nie realizowano zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
  i patologiom społecznym.

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacje na realizację zadania publicznego określonego w niniejszym ogłoszeniu mogą otrzymać podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057
  z późn. zm.).
 2. Podmioty określone w punkcie 1 mogą otrzymać dotację na realizację zadania
  po złożeniu oferty wg wzoru określonego przez
 3. Oferty konkursowe powinny spełniać wymagania opisane w art. 14 wyżej cytowanej ustawy oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie.
 4. Powierzenie wykonania ww. zadania lub wsparcie jego realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ww. ustawy lub innych właściwych przepisów.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowania w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 6. Wójt Gminy może:
 • odwołać konkurs bez podania przyczyny;
 • przesunąć termin składania ofert;
 • dokonać zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

 

 

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadań:

 1. Zadanie powinno być realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.;
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.
 3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami, jak i utworzenie nowej pozycji kosztowej. Zmiany powyżej 10 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Wójta. Pisemnej zgody Wójta wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.
 4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie terminu jego realizacji, nieprzekraczającego terminu określonego w ogłoszeniu. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Zmiany wymagają aneksu do umowy.
 5. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany harmonogram lub kalkulację kosztów po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian.
 6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów pozostałych zadania publicznego.
 7. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje kluczowe z założonych
  w ogłoszeniu rezultatów.

 

V. Termin i sposób składania ofert:

 1. Oferty dotyczące powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego gminy w ww. zakresie należy składać w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r. do godz. 900 z dopiskiem "Otwarty konkurs ofert", w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów (budynek Gminnego Ośrodka Kultury – mała sala). O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Sekretariacie lub data dostarczenia (decyduje data stempla pocztowego);
 2. Oferty mogą być składane na zadanie wymienione w ogłoszeniu, jako oferty wspólne kilku podmiotów;
 3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonywania tego zadania określa

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert:

 1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację;
 2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty;
 3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony;
 4. Do rozpatrzenia ofert pod względem formalnym i merytorycznym zostanie powołana komisja konkursowa. Przy ocenie ofert na dotacje uwzględnia się w szczególności:
  1. celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz niniejszym ogłoszeniem;
  2. posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego;
  3. zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta;
  4. osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu;
  5. ocenę realizacji wcześniejszych edycji projektów, w tym ich liczbę i tradycje;
  6. pozyskanie do współpracy i współfinansowania projektów samorządu gminnego, powiatowego lub administracji rządowej oraz innych partnerów publicznych i prywatnych;
  7. posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa dotyczącymi proponowanego zadania;
  8. rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, w porównaniu z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi;
  9. rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu Gminy;
 5. Umowa zostanie zawarta z organizacjami, których oferta zostanie pozytywnie oceniona przez komisję.

 

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju:

 1. w roku ogłoszenia konkursu:
  • nie zrealizowano i nie ma w trakcie realizacji zadania w momencie ogłoszenia niniejszego konkursu ofert;
 2. w roku poprzednim:
 • nie zrealizowano zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW

mgr Barbara Bednarz