||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Zarządzenie Nr 0050/ 50 / 2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2022 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie Nr 0050/ 50 / 2022

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 25 kwietnia 2022 roku

 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559),  w związku z art. 25 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

zarządzam co następuje:

 

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wymienionych  miejscowościach wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat jak niżej.

 

L.p.

 Miejscowość

  Nr

 działki

 Pow.

 (ha)

   KW

Opis nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie nieruchomości

 Forma

 Oddania

(przetarg)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

Bąkowice

 

 

 

Bąkowice

 

 

 

Miodary

 

 

 

Wężowice

 

 

 

Biestrzykowice

 

 

 

 

Zbica

 284/2

 

 

 

 278/3

 

 

 

   64/1

 

 

 

     72

 

 

 

  93/2

 

 

 

 

  84/3

0.2000

 

 

 

0.4700

 

 

 

3.5600

 

 

 

0.2900

 

 

 

0.2100

 

 

 

 

0.3536

OP1U/000

53967/2

 

 

OP1U/000

54234/2

 

 

66185

 

 

 

56043

 

 

 

64338

 

 

 

 

64338

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

 

Użytek do działalności gospodarczej.  Użytek do działalności gospodarczej. Bez obciążeń i zobowiązań

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń

i zobowiązań

     0.7400 dt

 

 

 

    1.9950 dt

 

 

 

     8.4600dt

 

 

 

    8.5000 dt

 

 

 

252.0000 dt

 

 

 

 

    0.7072 dt

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

1.  Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,  w dt żyta.

2.  Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy  

     obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.

3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.  Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego,  do 30 września każdego  roku  z zastrzeżeniem, 

     iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po     

     podpisaniu  umowy .

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                    

Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz    

 

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 815.