||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu ogłasza rozpoczęcie Konkursu o zasięgu krajowym "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który przebiegać będzie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

Przy ocenie gospodarstw brane  pod uwagę będą :

  • organizacja obejścia, podwórza gospodarstwa oraz produkcji rolniczej;
  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
  • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, a także maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi znajdujących się w gospodarstwie rolnym;
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich i profilaktyka chorób odzwierzęcych;
  • wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające bezpieczną pracę;
  • sposób przechowywania i postępowania ze środkami ochrony roślin i innymi substancjami niebezpiecznymi;
  • dbałość o środowisko naturalne;
  • estetyka gospodarstwa oraz organizacja miejsca wypoczynku rodziny, w tym placu zabaw dzieci;
  • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

 

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim i centralnym.

Po każdym z etapów odbędzie się  uroczyste podsumowanie, podczas którego laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w kategorii indywidualnej zapraszamy do imiennego zgłoszenia w terminie do 22 kwietnia 2022 r. pod adresem właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddziału Regionalnego lub Placówki Terenowej).

Regulamin i Formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej: www.krus.gov.pl/prewencja oraz we wszystkich jednostkach terenowych KRUS.

Dokumenty do pobrania:

PDFRegulamin BGR 2022.pdf
DOCFormularz zgłoszeniowy.doc
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

plakat XIX BGR-1.jpeg