||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłoszenie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Namysłów

OGŁOSZENIE

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO NAMYSŁÓW

zainteresowane jest nabyciem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

Informujemy, że jesteśmy zainteresowani zakupem nieruchomości:

  • położonych w bezpośrednim sąsiedztwie z gruntami będącymi w zarządzie Nadleśnictwa Namysłów;
  • są opisane w ewidencji gruntów i budynków jako las (Ls) lub jako grunty

przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia;

  • mają uregulowany stan prawny tj. założoną księgę wieczystą, która nie może być obciążona na rzecz osób trzecich;
  • granice działki muszą być znane i widoczne w terenie.

Lokalizację gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa można sprawdzić na mapie Banku Danych o Lasach, która jest dostępna na stronie  https://bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy    

W celu uzyskania wstępnej informacji o zainteresowaniu Nadleśnictwa zakupem Państwa działki prosimy o kontakt:

Nadleśnictwo Namysłów

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A

46-100 Namysłów

tel. 77 4190 505 wew. 331 lub kom. 668 115 312

e-mail:

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1295 z późn. zm.) nabycie może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.