||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Konkurs w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z OBSZARU ROLNICTWA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ OPOLSKICH PSZCZÓŁ w 2022 roku

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 6541/2022 ogłosił w dniu 28lutego 2022r.  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z OBSZARU ROLNICTWA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ OPOLSKICH PSZCZÓŁ w 2022 roku skierowany do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Ww. konkurs organizowany jest po raz pierwszy.

 

W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają działania dotyczące wspierania działań mających na celu ochronę pszczoły miodnej na terenie województwa opolskiego i upowszechniania jej roli w środowisku naturalnym poprzez:

  1. Ochronę pszczoły miodnej, podniesienie zdrowotności rodzin pszczelich, poprawa warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez: wsparcie zakupu węzy pszczelej (dobrej jakości, wykonanej         z wosku pszczelego wytworzonego przez pszczołę miodną Apis meilifera w gruczołach woskowych, będącego naturalnym i najzdrowszym budulcem plastrów) lub zakup sprzętu do produkcji węzy lub kontroli jej jakości.
  2. Zapobieganie degradacji rodzin pszczelich poprzez zakup pokarmów i witamin dla pszczół.
  3. Wydawanie niskonakładowych publikacji, katalogów na temat roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym i jej ochrony.
  4. Spotkania edukacyjne, warsztaty, pokazy w tym również online przyczyniające się do utrzymania zdrowotności oraz liczebności rodzin pszczelich na terenie województwa opolskiego oraz propagowania roli pszczoły miodnej w środowisku naturalnym.
  5. Nasadzenia wieloletnich roślin miododajnych drzew i/lub krzewów.

 

Wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

 

Na realizację zadań publicznych w w/w w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do 130 000 zł.

 

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl. Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 01.04.2022 r., do godz. 15:30.

 

Więcej informacji również na stronie BIP Samorządu Województwa Opolskiego www.bip.opolskie.pl  (w zakładce Menu przedmiotowe- Współpraca z organizacjami pozarządowymi- Dotacje dla NGO w trybie konkursowym oraz pod linkiem) oraz na stronie www.odnowawsi.opolskie.pl w aktualnościach i zakładce Otwarty Konkurs Ofert

Link:

https://bip.opolskie.pl/2022/03/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-ochrony-dziedzictwa-przyrodniczego-pn-wspieranie-dzialan-z-obszaru-rolnictwa-w-tym-w-szczegolnosci-n/

 

Osoby do kontaktu:

Katarzyna Kuraś – tel. 77 44 82 110

Małgorzata Kowalczyk-Ciomek – tel. 77 44 82 111

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Hallera 9, 45-867 Opole