||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Konkurs w zakresie wspierania inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne w kierunku rozwoju konkurencyjnych obszarów wiejskich z okazji jubileuszu 25 lat Programu Odnowy Wsi w 2022 roku.

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr  6540/2022 ogłosił w dniu  28 lutego 2022r. otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2022 zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne w kierunku rozwoju konkurencyjnych obszarów wiejskich z okazji jubileuszu 25 lat Programu Odnowy Wsi w 2022 roku.

 

W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają obszary tematyczne dot. wspierania działań z zakresu rozwoju wsi, w tym Programu Odnowy Wsi, jego uczestników i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich m.in. poprzez  organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji ze szczególnym uwzględnieniem  jubileuszu 25 lat Programu Odnowy Wsi.

 

Wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

 

Na realizację zadań publicznych w w/w w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do 200 000 zł. przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację w kwocie do 12 000 zł.

 

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl.

 

OGŁOSZENIE ukazało się  01 marca 2022 r. w generatorze eNGO, na stronie BIP Samorządu Województwa Opolskiego www.bip.opolskie.pl (w zakładce Menu przedmiotowe - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Dotacje dla NGO w trybie konkursowym) oraz na stronie www.odnowawsi.opolskie.pl

 

Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 01.04.2022 r., do godz. 15:30.

Więcej informacji również na stronie BIP :

https://bip.opolskie.pl/2022/03/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-inicjatyw-aktywizujacych-spolecznosci-lokalne-w-kierunku-rozwoju-konkurencyjnych-obszarow-wiejskich-z-okazji-jubileuszu-25-l/

 

Osoba do kontaktu:

Tomasz Przygoda

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Hallera 9, 45-867 Opole

tel.: (+48) 77 44 82 123