||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Konkurs w zakresie wsparcia inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne z okazji jubileuszu 25 lat Programu Odnowy Wsi w obszarze idei Opolskie ze smakiem oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w 2022 roku

Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 6447/2022 ogłosił w dniu 14 lutego 2022r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia inicjatyw aktywizujących społeczności lokalne z okazji jubileuszu 25 lat Programu Odnowy Wsi  w obszarze idei Opolskie ze smakiem oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w 2022 roku

 

W  ramach  w/w konkursu zakresem  zadań  objęte zostają obszary tematyczne dot.  dziedzictwa kulinarnego oraz produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem  jubileuszu 25 lat Programu Odnowy Wsi  m.in. poprzez:

1)            organizowanie szkoleń, konferencji i wydarzeń zwiększających popularność i promujących produkty tradycyjne i  lokalne  na  Opolszczyźnie  oraz  ideę  Opolskie ze smakiem, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych, 

2)            wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji, książek, katalogów na temat produktów tradycyjnych i lokalnych Opolszczyzny,

3)            organizowanie  warsztatów z  zakresu  wytwarzania  żywności  metodami tradycyjnymi, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych, 

4)            organizowanie konkursów związanych z produktami tradycyjnymi i lokalnymi, z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarnych,

5)            identyfikacja produktów tradycyjnych (m.in. wywiady etnograficzne) celem wpisania ich na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

6)            zorganizowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej oraz internetowej do promocji i sprzedaży produktów żywnościowych wysokiej jakości wytwarzanych w regionie (m.in. sokomaty, jajkomaty, domki drewniane, regały służące do promocji  regionalnych produktów żywnościowymi, e-sklep wiejski itp.)

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1)powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jej realizacji,

i/lub

2)wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład własny Podmiotu. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego. Wkład niefinansowy może stanowić 100% wymaganego wkładu własnego Podmiotu.

 

Na realizację zadań publicznych w w/w w zakresie przeznacza się w tym konkursie kwotę do 150 000 zł. przy czym na realizację jednego zadania ustala się maksymalną dotację w kwocie do 10 000 zł.

 

Oferta składana w ramach konkursu określonego niniejszym ogłoszeniem, winna zostać przygotowana i wysłana wyłącznie w Aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl. Termin składania ofert ustala się od dnia publikacji ogłoszenia, do dnia 18.03.2022 r., do godz. 15:30.

 

Więcej informacji również na stronie BIP :

https://bip.opolskie.pl/2022/02/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wsparcia-inicjatyw-aktywizujacych-spolecznosci-lokalne-z-okazji-jubileuszu-25-lat-programu-odnowy-wsi-w-obszarze-idei-opolskie-ze-smak/

 

Osoba do kontaktu:

Anna Bodzioch

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

ul. Hallera 9

45-867, Opole

tel.: (+48) 77 4482 109