||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 0050/19/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE Nr 0050/19/2022

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 15 lutego 2022 r.

 

w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych
w roku 2022 przez organizacje pozarządowe

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)),  w związku z § 12 Programu współpracy Gminy Świerczów z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/280/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2022, przez organizacje pozarządowe w składzie:

  1. Iwona Wilczyńska – Przewodniczący;
  2. Michał Hnat – członek Przedstawiciel organu wykonawczego;
  3. Mateusz Bieniek – członek Przedstawiciel organu wykonawczego.

            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP, na stronie internetowej Gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW

 mgr Barbara Bednarz     


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.