||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłoszenie dotyczące konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom (przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym) z terenu województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego.

                Termin przeprowadzenia konsultacji: 9 luty – 23 luty 2022 r.

                Organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową na terenie województwa opolskiego w obszarze podlegającym konsultacjom będą mogły zgłaszać uwagi do ww. projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, dostępnym w serwisach internetowych dla organizacji pozarządowych www.opolskie.pl , www.ngo.opolskie.pl , za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub przesłane za pośrednictwem poczty lub złożone osobiści: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: ul. Hallera 9, 45-867 Opole  (Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Dokument podlegający konsultacjom:

projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego, który dostępny jest na stronie internetowej (www.bip.opolskie.pl w zakładce Menu przedmiotowe – Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Konsultacje projektów aktów prawnych dot. NGO – Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego)

 

                Konsultacje rozpoczęto na podstawie Uchwały Nr 6415/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 lutego 2022 r.
 

Załączniki:

  1. PDFUchwała Nr 6415/2022 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 r. na terenie województwa opolskiego celem skierowania go do konsultacji społecznych
  2. DOCXProjekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych uprawa w 2022 r. na terenie województwa opolskiego