||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja Wójta Gminy Świerczów w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert w 2022

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr XXVII/280/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 Wójt Gminy Świerczów informuje, że organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
  3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
  4. Przed upływem trzech lat od wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji nie pozostawała w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem, albo nie była członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji

Zadaniem Komisji Konkursowej będzie:

  1. Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
    w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
  2. Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  3. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Świerczów.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy składać do dnia 14.02.2022 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, (decyduje data wpływu) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY ŚWIERCZÓW
      mgr Barbara Bednarz      

DOCXFormularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w roku 2022