||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 116 /2021 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Star 244.

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 116 /2021

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Star 244.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego ustnego samochód specjalny pożarniczego Star 244, rok produkcji 1988, o numerze rejestracyjnym ONA P224, będący własnością Gminy Świerczów.

§ 2. 1. Ustala się cenę wywoławczą samochodu, o którym mowa w § 1 Zarządzenia, na kwotę 10000.00 zł brutto.

 2. Ustala się treść ogłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 3. Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego  zarządzenia.

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję Przetargową zgodnie z Zarządzeniem Nr 050/130/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 4. Zadaniem Komisji Przetargowej będzie przeprowadzenie licytacji i sporządzenie protokołu z przebiegu przetargu.

§ 5. Pojazd zostanie przekazany nabywcy po wpłacie pełnej kwoty wynikającej z przetargu na konto bankowe Urzędu Gminy Świerczów, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz    

 

 

 

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050/116 /2021

 Wójta Gminy Świerczów z dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Wójt Gminy Świerczów podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 10.02.2022 r. o godz. 11:00 odbędzie się nieograniczonego ustnego przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego: Gmina Świerczów - Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów tel: 77 4196170, e-mail: ug@swierczow.pl

2. Przedmiot przetargu: Samochód specjalny pożarniczy Star 244 o następujących danych technicznych:

 

Rok produkcji:

1988

Data pierwszej rejestracji:

09.01.1989 r.

Nr rejestracyjny:

ONA P224

Nr identyfikacyjny (VIN):

11575

Kolor nadwozia:

czerwony

Pojemność/moc silnika:

6842 cm ³, 110 KW

Rodzaj silnika:

Olej napędowy

Przebieg:

42910 km

 

Stan techniczny pojazdu: dobry.

3. Tryb przetargu: Przetarg ustny (licytacja). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000.00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc zł.) Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świerczów nr: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 BS Świerczów (dowód wpłaty wadium należy okazać przed przystąpieniem do przetargu).

 4. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu: Licytacja odbędzie się w dniu 10.02.2022 r. o godz. 11:00, w Urzędzie Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, pokój nr 6

 5. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu: Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie ul. Kolejowa 9B. Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym po uprzednim kontakcie telefonicznym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Osoba do kontaktu: Witold Żurkowski tel. 774196170 wew. 17

 6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na sprzedaż samochodu, bez podania przyczyny.

 

Inne informacje:

 

 1. Cena wywoławcza wynosi 10 000.00 zł.
 2. Minimalne postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej.
 3. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
 • Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży, pod rygorem utraty wadium.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

 

Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz    

 

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 00/50/116/2021

 Wójta Gminy Świerczów z dnia 31 grudnia 2021 r.

 

 

REGULAMIN

przetargu nieograniczonego ustnego (licytacja) na sprzedaż samochodu

§ 1. Organizatorem nieograniczonego ustnego przetargu, zwanego dalej " przetargiem" jest Wójt Gminy Świerczów.

§ 2. Przetarg na sprzedaż pojazdu ma formę publicznego przetargu ustnego (licytacji).

§ 3. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000.00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc zł.).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świerczów nr: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 BS Świerczów i okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty przed otwarciem przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Świerczów, przed wyznaczoną data przetargu.

2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

3. Wadium złożone przez nabywcę może zostać zaliczone na poczet ceny zakupu.

4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.

 

§ 4. Przetarg przeprowadza komisja zgodnie z Zarządzeniem Nr 050/130/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 5. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg w drodze publicznej licytacji zaznaczając, że  jest to I przetarg i podaje do wiadomości:

 

 1. przedmiot przetargu,
 2. cenę wywoławczą,
 3. wysokość wadium,
 4. minimalne postąpienie w wysokości 100.00 zł.
 5. termin uiszczenia ceny nabycia,

6) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu , które zaszły po ogłoszeniu przetargu. Przewodniczący Komisji sprawdza osoby, które wpłaciły wadium i stawiły się celem wzięcia udziału w przetargu. Po wyżej wymienionych czynnościach odczytuje listę osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu.

 

§ 6. 1. Stawienie się jednego licytanta wystarczy do odbycia przetargu.

2. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej samochodu przeznaczonego do sprzedaży.

3. Przewodniczący Komisji Przetargowej objaśni zasady zgłaszania ofert i uprzedzi,  że po trzecim obwieszczeniu najwyższej ceny, dalsze postąpienia nie będą przyjęte, (po trzecim obwieszczeniu zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę).

4. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, w Terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przeprowadzenia przetargu.

5. Wydanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia oraz podpisaniu umowy.

 

 

§ 7. 1. Komisja przetargowa sporządza z przetargu protokół, który powinien zawierać:

 1. określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu,
 2. imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
 3. wysokość ceny wywoławczej,
 4. najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu,
 5. imię i nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę,
 6. wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet przetargu,
 7. wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzonego przetargu,

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuje przewodniczący i członkowie komisji przetargowej.

§ 8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyny.

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz    

 

 

 

 

Zmiana tekstu jednolitego ustawy zostało ogłoszone Dz. U. 2021 r. poz. 1834.