||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Świerczowie

23 października 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Miodarach, odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Świerczowie, w którym uczestniczyli delegaci  i przedstawiciele do Zarządu Oddziału wybrani na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych  w 6-ciu jednostkach OSP. Swoją obecnością Zjazd zaszczycili: Barbara – Wójt Gminy Świerczów, Adam Janas – Przewodniczący Rady Gminy w Świerczowie i Mirosław Król – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie.Odbywający się co pięć lat Zjazd Oddziału Gminnego, skupiający w swoich szeregach ponad 300 członków, pozytywnie zaopiniował przedstawione przez ustępujący Zarząd sprawozdanie, które pokazało, że Ochotnicze Straże Pożarne są jedną z nielicznych organizacji skutecznie realizujących zadania, nie tylko na niwie ochrony przeciwpożarowej, ale również na rzecz lokalnego środowiska. Nasi strażacy są wszędzie tam gdzie ich potrzebują, mają duże zaufanie wśród mieszkańców, z innymi aktywnymi działaczami współtworzą współczesny wizerunek naszych wsi.

W okresie 2016-2020 nasze jednostki aktywnie  uczestniczyły w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, wyjeżdżały do różnych zdarzeń 482 razy, w tym do pożarów 173 razy i 309 razy do miejscowych zagrożeń, do których zadysponowano łącznie 2833 ratowników OSP. Nasze jednostki dysponują 6 średnimi samochodami pożarniczymi i 4 lekkimi. Przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie prowadzono szkolenia strażaków ratowników, które odpowiadają na zapotrzebowanie poszczególnych jednostek. Obecnie (wg Raportów OSP) mamy przeszkolonych 31 dowódców, 11 naczelników, 132 strażaków ratowników, 31 kierowców konserwatorów sprzętu, 49 posiada przeszkolenie z zakresu ratownictwa technicznego, 53 z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 23 z zakresu lądowania LPR, 1 z zakresu ratownictwa wysokościowego, 2 sterników motorowodnych, 23 pilarzy do drewna i 11 pilarzy do betonu i stali. Oprócz działań ratowniczych i szkoleniowych, strażacy wykazali się niezwykłą aktywnością w zakresie prac społecznie – użytecznych przy swoich obiektach i na rzecz swoich miejscowości. Pozyskali z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach projektu pn. „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych wraz z wyposażeniem dla OWSP województwa opolskiego” nowy samochód dla OSP Dąbrowa, z Ministerstwa Sprawiedliwości sprzęt i wyposażenie do ratownictwa m.in. defibrylatory, zestawy oświetleniowe, z ZOW ZOSP RP w Opolu sprzęt ochrony osobistej przed Covid-19, w tym sprzęt oświetleniowy i namiot ewakuacyjny. We współpracy z samorządem gminnym wybudowano nowy boks dla samochodu w OSP Dąbrowa, przeprowadzono termomodernizację obiektu WCKiR w Biestrzykowicach w którym ma siedzibę OSP Biestrzykowice–Miodary.
Wiele działań nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego Gminy, która w tym okresie wydatkowała na cele ochrony przeciwpożarowej prawie 1 milion złotych.

Zjazd Oddziału wybrał 17-osobowy  Zarząd. Prezesem został druh Henryk Seruga, wiceprezesami: Bogusław Baj i Roman Żołnowski, Komendantem Gminnym  Krzysztof Sitek, Sekretarzem Tadeusz Bezwerchny, Skarbnikiem Damian Suliga, członkiem Prezydium druh Paweł Wójtowicz, członkami Zarządu zostali: Daniel Andruszków, Patryk Grenda, Grzegorz Kulpa, Marek Mielczarek, Jacek Rozwadowski, Edward Rykała, Zdzisław Sitek, Krzysztof Szczeciński – Kapelan Strażaków, Agnieszka Szewczyk i Mateusz Szymański.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Dariusz Stańczak– Przewodniczący, Piotr Kucharski – Wiceprzewodniczący, Szczepan Rębilas – Sekretarz. Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego w Namysłowie wybrani zostali: Szczepan Rębilas, Magdalena Rykała-Krogulec i Damian Szymański. Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego zostali druhowie: Henryk Seruga, Krzysztof Sitek i Roman Żołnowski.

Zjazd Oddziału przyjął Uchwałę Programową na lata 2021-2025 określającą kierunki działania na najbliższą pięcioletnią kadencję. Na zakończenie Zjazdu nowo wybrany Prezes wyraził podziękowanie wszystkim członkom i działaczom OSP za realizację zadań zapewniających bezpieczeństwo oraz rozwijanie społecznych inicjatyw dla dobra swojego środowiska. Przyjaciołom i sympatykom ruchu ochotniczego pożarnictwa za wszelką pomoc. Władzom samorządowym za codzienną współpracę, wspólne rozwiązywanie problemów i pomoc w zapewnieniu warunków dla funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych.                     

                                                                                                                    Tadeusz Bezwerchny

XII Zjazd.jpeg

IMG_3051.jpeg
IMG_3054.jpeg
IMG_3043.jpeg
IMG_3041.jpeg