||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

II EDYCJA MARSZAŁKOWSKIEJ INICJATYWA SOŁECKA W GMINIE ŚWIERCZÓW ZAKOŃCZONA SUKCESEM!

marszałek_woj_opolskiego.jpeg marszałkowska_inicjatywa_solecka.jpeg

W dniu 19.10.2021 r. przedłożono do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu sprawozdanie końcowe z realizacji zadań w ramach projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”. Zgodnie z regulaminem projektu gmina mogła złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania dla kolejnych 4  sołectw w danym roku ( przypominamy, że w 2020 r. – przedsięwzięcia zrealizowano w sołectwach: Dąbrowa, Miejsce, Świerczów, Zbica). w kwocie 5 000,00 zł na każdą miejscowość. Dodatkowym warunkiem było wniesienie wkładu własnego co najmniej w kwocie 1 250,00 zł na sołectwo. Środki te zostały zapisane w budżecie Gminy, tak aby móc ubiegać się o dofinansowanie. Gmina Świerczów z sukcesem zawnioskowała o pozyskanie środków na realizację tzw. małych projektów lokalnych na terenach wiejskich na łączną kwotę 20 000,00 zł. W dniu 19.04.2021 r. została podpisana stosowna umowa pomiędzy Wójtem Gminy a Marszałkiem Województwa o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Przypominamy, że głównym celem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiego jest umożliwienie mieszkańcom poszczególnych sołectw wpływu na przeznaczenie środków z budżetu województwa i budżetu gminy na przedsięwzięcia, które służą wspieraniu i promowaniu oraz rozwojowi, integracji i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności jak np. zagospodarowanie miejsc publicznych i użyteczności publicznej istotnych z uwagi na dobro wspólne; nieodpłatne i służące lokalnej społeczności działania zwiększające aktywność i integrację społeczną mieszkańców poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych; działania w sferze poprawy dostępu do sektora kultury, rekreacji, integracji społecznej. Należy podkreślić, że wszystkie zrealizowane w 2021 roku na terenie Gminy Świerczów przedsięwzięcia są zgodne z tymi założeniami. W ramach programu Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej zostały bowiem zrealizowane następujące przedsięwzięcia:

1.   Sołectwa Gola i Wężowice (zadanie wspólne) - Remont ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 171 (Finansowanie: Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 10 000,00 zł, wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 31 027,37 zł, w tym: Fundusz Sołecki Gola – 15 833,37 zł, Fundusz Sołecki Wężowice – 12 694,00 zł).

2.   Sołectwo Grodziec - Zakup i montaż huśtawki i urządzenia zabawowego na plac zabaw (Finansowanie: Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 5 000,00 zł, wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 3 005,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki Grodziec – 2 000,00 zł).

3.   Sołectwo Miodary - Ogrodzenie placu kulturalno-rekreacyjnego (Finansowanie: Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 5 000,00 zł, wkład własny do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej – 1 500,00 zł).

Do tego wszystkiego należy oczywiście dodać jeszcze pracę własną wykonywaną przez mieszkańców. Pragnę złożyć ogromne podziękowania wszystkim zaangażowanym sołtysom, radnym i mieszkańcom naszej Gminy za poświęcony czas, sprzęt, trud i wysiłek włożony w realizację tych zadań.

Ponadto informuję również, że Gmina Świerczów planuje złożenie kolejnego wniosku o dofinansowanie w 2022 roku dla następnych 3 sołectw o łączną maksymalną możliwą do otrzymania pulę środków w wysokości 15 000,00 zł. Już teraz zachęcam mieszkańców do wzajemnych konsultacji i rozmów na temat ewentualnego przeznaczenia tych środków. Są to sołectwa: Bąkowice, Biestrzykowice, Starościn.

Jestem przekonana, że kolejne przedsięwzięcia będą równie udane jak te zrealizowane zarówno w ubiegłym jak i w bieżącym roku.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz