||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie 0050/104/2021 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/2021

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia  18  listopada 2021 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1) w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.2) oraz Uchwały Nr XXV/259/2021 Rady Gminy Świerczowie z dnia 30 września  2021 roku.

 

Zarządzam

 

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w sołectwie, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży .

 

 L.p.

 Obręb  

 ewidencyjny,

 miejscowość

 Nr

 działki

 Pow.

 (ha)

 Księga

 Wieczysta

 Opis

 nieruchomości:

 przeznaczenie,

 obciążenie  

 nieruchomości

 Forma

 oddania

 Cena

 nieruchomości

 netto

 1.

 Biestrzykowice

90/4

0.0100

 OP1U/000

 53074/5

 Działka niezabudowana, z 

 dostępem do drogi.  A/M/R –   

 tereny zabudowy zagrodowej i 

 mieszkaniowej jednorodzinnej i

 w  części A/RO tereny ogrodów i

 sadów.  Nieruchomość bez

 obciążeń i zobowiązań.

 Sprzedaż  działki  

 bezprzetargowa na

 rzecz właściciela

 działki 90/3 w celu

 poprawy warunków  

 zagospodarowania

 nieruchomości

 przyległej. Zbywana

 nieruchomość nie

 może  być

 zagospodarowana jako

 odrębna nieruchomość.

19771.00 zł

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 do dnia 31.12 2021 r.

Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz    

 

 


 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz.11, 234, 815, 1551, 1556.