||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie "Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

W okresie od 21października do 9 listopada 2021 roku przeprowadzono konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swierczow.pl, stronie internetowej Gminy Świerczów i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ponadto informacja rozesłana została do stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencji Starosty Namysłowskiego, a mianowicie:

1.   Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie

2.   Ludowy Zespół Sportowy w Biestrzykowicach - Miodarach

3.   Ludowy Zespół Sportowy w Starościnie

4.   Ludowy Zespół Sportowy w Bąkowicach

5.   Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa

6.   Stowarzyszenie Wspólnota Parafialna Biestrzykowice

7.   Stowarzyszenie Dzieci z Grodźca

8.   Stowarzyszenie Miejsc z Miejsca

9.   Koło Gospodyń Wiejskich w Grodźcu

10.Ochotnicza Straż Pożarna w Bąkowicach

11.Ochotnicza Straż Pożarna w Biestrzykowicach - Miodarach

12. Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu

14. Ochotnicza Straż Pożarna w Starościnie

15. Ochotnicza Straż Pożarna w Świerczowie

 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie gminy Świerczów.

 

Konsultacje polegały na przesłaniu do Urzędu Gminy w Świerczowie propozycji, opinii lub sugestii do zaproponowanego i opublikowanego projektu uchwały.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły opinie lub sugestie do przedstawionego projektu uchwały.

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz