||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie nr 0050/95/2021 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia VI ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 95 /2021

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia  22 października  2021 roku

 

 

W sprawie: ogłoszenia VI  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372)  w związku z art. 25 ust. 1 i art. 38 ust. 1 oraz  art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.1) oraz Uchwały  Nr  XVI/177/2020  Rady Gminy  Świerczów z dnia 18 czerwca 2020  r. Wójt Gminy Świerczów zarządza się co następuje:

 

       § 1.1. Ogłaszam VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, będącą własnością Gminy  Świerczów.

             2. Ogłoszenie o VI przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

       § 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             2. Ogłoszenie o VI  przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 

 Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz    

 

 

  

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 0050/ 95/2021  z dnia 22 października 2021 r.

 

 O G Ł O S Z E N I E       

  

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990) oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 

 

o g ł a s z a  VI

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Świerczów podany do publicznej wiadomości dnia 5 sierpnia 2020  roku.

 

L.p.

Obręb

ewidencyjny,

miejscowość

Nr

działki

Pow.

(ha)

Księga

Wieczysta

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie

nieruchomości

Forma

oddania

Cena

nieruchomości

netto

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

 

 

Świerczów

405/2

 

 

405/6

 

 

405/7

 

 

405/8

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 

 

0.0900 ha

 OP1U/000

     93219/6

 

OP1U/000

    93219/6

 

OP1U/000

    93219/6

 

OP1U/000

    93219/6

 Działki niezabudowane, z  dostępem do    

 drogi.  W MPZP - 13.2 MN tereny

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 dla działki nr 405/2 i 13.3 MN - tereny    

 zabudowy   mieszkaniowej jednorodzinnej  

 dla  działek, 405/6, 405/7, 405/8.  

 Nieruchomości bez obciążeń  

 i  zobowiązań.

 Sprzedaż – przetarg    

  nieograniczony

 

 Sprzedaż - przetarg   

  nieograniczony

 

 Sprzedaż - przetarg   

  nieograniczony

 

 Sprzedaż - przetarg   

  nieograniczony

28 018,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

29 493,00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.11.2021 r.  o godz. 1000   - 1300   w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 Ip.    Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia 23.11.2021 r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny, informując o tym odrębnym ogłoszeniem.

 

 

 

 Wójt Gminy Świerczów

    mgr Barbara Bednarz    


1) Zmiana tekstu jednolitego ustawy zostało ogłoszone w Dz. U. 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1561.