||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIERCZÓW

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli oraz do radnych, sołtysów oraz przedstawicieli  osób prawnych Kościoła katolickiego i innych wyznań, aby w nadchodzącej zimie los osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych nie pozostał nikomu obojętny. Dla których ciepło ludzka serdeczności poczucie solidaryzmu społecznego pozwolą pokonać i złagodzić kłopoty. Proszę o zgłaszanie osób potrzebujących pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie ul. Brzeska 15 nr  telefonu 77 419 61 23 i 77 474 60 10.

Pomocy  społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności  z powodu : ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Do udzielenia pomocy powinno być spełnione kryterium dochodowe  oraz przynajmniej jedna z wymienionych przesłanek.

Osoby ubiegające się o pomoc powinny spełniać kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy:

      1) dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości: 701,00 zł,

      2) dla osoby w rodzinie w wysokości: 528,00 zł  x ilość osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić pomocy celowej w szczególności: na zakup żywności, leków i kosztów leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

Kierownik GOPS

Maria Bednarz

Wójt Gminy

Barbara Bednarz