||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wybory uzupełniające sołtysa sołectwa Biestrzykowcie i członków Rady Sołeckiej

OGŁOSZENIE

Zebranie na którym przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające sołtysa sołectwa Biestrzykowice i członków Rady Sołeckiej odbędzie się 15 października 2021 r. o godzinie 1800 w budynku WCKiR w Biestrzykowicach.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności;
 2. Wybór protokolanta;
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania;
 4. Wybór komisji skrutacyjnej;
 5. Zgłaszania kandydatów na sołtysa;
 6. Głosowanie;
 7. Ogłoszenie wyniku głosowania;
 8. Zgłaszania kandydatów do rady sołeckiej
 9. Głosowanie;
 10. Ogłoszenie wyniku głosowania;
 11. Zamknięcie zebrania.

Sołtys Sołectwa Biestrzykowice

Małgorzata Baj