||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Przebudowa drogi w Grodźcu zakończona

Grodziec FSD.png

W dniu 01 września 2021 r. dokonano odbioru końcowego dla zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi gminnej pn.: Przebudowa drogi w m. Grodziec (dz. nr 204 i 205). W odbiorze uczestniczyli: Barbara Bednarz – Wójt Gminy Świerczów, Leszek Chuchro – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Michał Hnat – Kierownik Referatu Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego, Magdalena Tomczyk – Podinspektor ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg, Ryszard Kirsz – Sołtys Sołectwa Grodziec, Piotr Owczarek – Kierownik budowy z P.U.H. „DOMAX”. Przebudowano odcinek o długości 228 mb, poszerzono jezdnię do szerokości 5,00 mb, wykonano na długości 159 mb korytka ściekowe odprowadzające wodę do studzienek deszczowych, a na pozostałym odcinku pobocze utwardzono kruszywem 0-31,5 o szerokości 0,5m.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 211.432,62 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 142.626,84 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte z Budżetu Gminy w kwocie 68.805,78 zł. Ponadto w/w inwestycja zrealizowana została również z udziałem planowanych środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grodziec w latach 2019 – 2020.

Inwestycja zrealizowana została przez firmę „DOMAX” z siedzibą w Boronowie wybraną z przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, które złożyło najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przebudowa drogi została wykonana do graniczących z przebudowaną drogą działek, które w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego są działkami prywatnymi, lecz o przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną.

Magdalena Tomczyk

Grodziec tablica informacyjna.jpeg