||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 2.000 do 5.000 euro pn.:"Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Świerczów"

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości
od 2.000 do 5.000 euro

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Świerczów

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 1.01.2022 r.-31.12.2022 r.

3. Wartość zamówienia: 12 000,00 zł (brutto) ustalona na podstawie: aktualnie obowiązującej umowy

4. Wartość zamówienia w euro 2 810,77 .przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.12.2019 r.

5. Nazwisko i imię osoby która ustaliła wartość zamówienia Bieniek Mateusz

6. Data ustalenia wartości zamówienia 26.07.2021 r.

7. Informację dotycząca ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

                              

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Inne kryteria ( wymienić)

Oferowana

cena brutto

1

Bank Spółdzielczy w Namysłowie – Oddział w Świerczowie ul. Brzeska 30, 46-112 Świerczów

Nie dotyczy

12 000,00 zł

 

8. Informacje uzyskano w dniu 27.09.2021 r.

9. Wybrano wykonawcę nr 1 - Bank Spółdzielczy w Namysłowie – Oddział w Świerczowie ul. Brzeska 30, 46-112 Świerczów

10. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Wybrana została oferta najkorzystniejsza finansowo.

 

 

Notatkę sporządził  Mateusz Bieniek

 

                                                                                   

Zatwierdzam/Nie zatwierdzam

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

04.10.2021 r.,  ……………………………….

(data i podpis Kierownika jednostki)

PDFNotatka - obsługa bankowa 2022.pdf