||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE NR 0050/86/2021 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: ogłoszenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

ZARZĄDZENIE NR 0050/86/2021

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia    30 września  2021 roku

 

W sprawie: ogłoszenia V ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiącej własność Gminy Świerczów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372)  w związku z art. 25 ust. 1 i art. 38 ust. 1 oraz  art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Uchwały  Nr  XVI/177/2020  Rady Gminy  Świerczów z dnia 18 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Świerczów zarządza się co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej, będącą własnością Gminy Świerczów.

      2. Ogłoszenie o V przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      2. Ogłoszenie o V  przetargu do sprzedaży podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz sołectwie.

 

 Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz  

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Nr 0050/86/2021  z dnia 30 września 2021 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1990 z późn. zm.)   oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) 

 

o g ł a s z a  V

przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów podany do publicznej wiadomości dnia 5 sierpnia 2020  roku.

 

L.p.

Obręb

ewidencyjny,

miejscowość

Nr

działki

Pow.

(ha)

Księga

Wieczysta

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie

nieruchomości

Forma

oddania

Cena

nieruchomości

netto

1.

Świerczów

405/5

0.0900 ha

 OP1U/000

     93219/6

 13.3 MN - teren  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla  działek nr 405/5. Nieruchomość bez obciążeń  i  zobowiązań.

 Sprzedaż – przetarg nieograniczony

29 493,00 zł

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu  05.11.2021 r.  o godz. 1000   - 1100   w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 Ip.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej w terminie do dnia 02.11.2021 r. na konto   89 8890 1024 0016 1176 2003 0018

Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.

Wylicytowana w przetargu cena płatna jest  jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny, informując o tym odrębnym ogłoszeniem.

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz   

 

 


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostało ogłoszone w Dz. U. 2021 r. poz. 11, 234, 815, 1551, 1556.