||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro pn.:"Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów w roku 2021"

Załącznik Nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości
od 2.000 do 5.000 euro

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów w roku 2021.

2. Termin realizacji/wykonania zamówienia: 18.09.2020 r.

3. Wartość zamówienia: 19 036,00 zł (netto) ustalona na podstawie: Warunków dofinansowania ze środków NFOŚiGW udzielanego przez WFOŚiGW w Opolu.

4. Wartość zamówienia w euro  4 458,81 przeliczona zgodnie z Obwieszczeniu z dnia 11 stycznia 2021 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) 1euro = 4,2693 zł.

5. Nazwisko i imię osoby która ustaliła wartość zamówienia: A. Paduch

6. Data ustalenia wartości zamówienia 16.07.2021 r.

7. Informację dotycząca ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

                              

 

L.p.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Inne kryteria

( wymienić)

Oferowana

cena netto/brutto

 

 

1.

REVOL Sp. z o.o., sp.k.

ul. Senatorska 21/30-31

93-192 Łódź

 

----------

 

31 512,00 / 34 032,96 zł

 

2.

Logistyka Odpadów Azbestowych Sp. z o.o., sp.k.

ul. Szklana 20

43-300 Bielsko-Biała

 

----------

 

29 370,00 zł / 31 719,60 zł

 

3.

Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.

ul. Wita Stwosza 5A

02-661 Warszawa

 

----------

 

33 775,50 zł / 36 477,54 zł

 

8. Informacje uzyskano w dniu 13.08.2021 r.

9. Wybrano wykonawcę nr 2.

10. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca nr 3 przedłożył ofertę najkorzystniejszą finansowo.

 

 

Notatkę sporządziła: Alicja Paduch.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

13.08.2021 r.,  ……………………………….

(data i podpis Kierownika jednostki)