||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZAPYTANIE CENOWE NUMER 2 DOTYCZY ZADANIA PN.: „Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Świerczów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”

 

Załącznik Nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów

(nazwa i adres zamawiającego)

Świerczów, 03.08.2021 r.

 

RIM.7021.41.2021.MH

 

 

Zapytanie cenowe o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

(II postępowanie)

 

l. Zapytanie cenowe:

l.1. Zamawiający: Gmina Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, NIP 752-13-59-210, REGON 531412757 reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów Barbarę Bednarz  zaprasza do złożenia ofert na: „Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Świerczów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”.

 l.2. Przedmiot zamówienia: Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie i odwóz uczniów wraz z opiekunem ze Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2021/2022.

Przewidywana dzienna liczba kilometrów dla autobusu przewożącego dzieci i opiekunów wynosi 65 km.

Planowana ilość biletów miesięcznych w:

  1. dwie strony (dowóz, odwóz) wynosi 44 szt.
  2. jedną stronę wynosi 71 szt.

W załączeniu: I Plan dowozów uczniów; II Plan odwozów uczniów.

Wykonawca zapewnia 2 autobusy do realizacji zadania zgodnie z planem dowozów.

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie całości lub części zamówienia podwykonawcom.

Zamawiający zapewnia opiekuna dowozów i odwozów.

Wykonawca przez cały okres trwania umowy zobowiązany będzie świadczyć usługę z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz stosować się do komunikatów i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

l.3. Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2021 r. do 24.06.2022 r.

l.4. Okres gwarancji: nie dotyczy

l.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów  w pokoju nr 2, do dnia 12.08.2021 r. do godz. 1200.

 

 

Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową, w zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

 

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Świerczów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1210 dnia 12.08.2021 r.

 

 

 

l.6.Termin otwarcia ofert: 12.08.2021 r. o godz.1210, w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 3.

l.7. Warunki płatności  - do 21 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury.

l.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Iwona Wilczyńska e-mail: sekretarz@swierczow.pl, Michał Hnat e-mail: ug_rolnictwo@swierczow.pl.

 

Sporządził: M. Hnat

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

03.08.2021 r.,  ……………………………….

(data i podpis Kierownika jednostki)

 

Załączniki:

DOCFormularz oferenta.doc
PDFI. Plan dowozów uczniów.pdf
PDFII. Plan odwozów uczniów.pdf