||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZAPYTANIE CENOWE DOTYCZY ZADANIA PN.: "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów w roku 2021."

Załącznik Nr 3

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

w Urzędzie Gminy w Świerczowie

RIM.6232.1.2021.AP   

Świerczów, 26.07.2021 r.

(miejscowość, data)

 

 

ZAPYTANIE CENOWE WRAZ Z FORMULARZEM OFERENTA

 

I. ZAPYTANIE CENOWE:

 

I.1. Zamawiający: Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, reprezentowana przez Wójta Gminy Świerczów Barbarę Bednarz, NIP 7521359210, REGON 531412757.

Zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania: Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów w roku 2021.

 

I.2. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

1) Zakres inwestycji obejmuje: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez ich demontaż, zbieranie, transport  i unieszkodliwianie, tj.: demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerczów (zgodnie z wykazem nieruchomości stanowiącym załącznik nr 1 do opisu zamówienia), w ilości  około 1 958 m2 (29,370 Mg),  w tym około 1 244  połaci dachowych wymagających demontażu oraz 714 m2 azbestu złożonego, nabytego przed wejściem w życie przepisów dotyczących sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. Przyjmuje się że 1m2 płyty azbestowej waży 15 kg. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej nieruchomości objętych zamówieniem przez Oferenta, celem sprawdzenia zakresu robót.

2) Cena obejmuje: demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z wyznaczonych nieruchomości.

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:

a) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);

b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 z późn. zm.) lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 z późn. zm.),

 c) decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie wydaną na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1396 z późn. zm.)

 

Do złożonej oferty należy dołączyć:

a) zezwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);

b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 z późn. zm.),

c) decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane odpady zawierające azbest zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie wydaną na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.).

 

4) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć kopie dokumentów potwierdzających dokonanie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu:

- organowi nadzoru budowlanego,

- okręgowemu inspektorowi pracy,

- państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

 

5) Wykonawca ma obowiązek dostarczyć harmonogram rzeczowo-finansowy zadania w terminie 7 dni od dnia podpisaniu umowy, po wcześniejszym uzgodnieniu z mieszkańcami i zamawiającym.

 

6) Wykonawca ma obowiązek poinformowania z 3-dniowym wyprzedzeniem mieszkańców o dokładnym terminie prowadzenia robót.

 

7) Odbiór materiałów zawierających azbest będzie następował zgodnie z wykazem punktów odbioru wyrobów azbestowych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

 

8) Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszelkich prac z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2010 nr 162 poz. 1089).

 

9) Ładunek materiałów zawierających azbest powinien być szczelnie zapakowany, oznakowany i zabezpieczony przed wstrząsami, przewracaniem lub wypadnięciem z pojazdu, zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu.

 

10) Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska.

 

11) Odebranie odpadów z każdej z nieruchomości musi zostać zatwierdzone odrębnym protokołem odbioru spisanym przez: właściciela nieruchomości, przedstawiciela Urzędu Gminy w Świerczowie oraz przedstawiciela wykonawcy. Protokół musi zawierać co najmniej:

- adres nieruchomości/numer działki,  z której zdemontowano i/lub zabrano wyroby zawierające azbest,

- powierzchnię i masę zdemontowanych i/lub zabranych z posesji wyrobów zawierających azbest, (obowiązujący wzór określony będzie w załączniku do umowy),

 

12) Oddanie odpadów do unieszkodliwienia  na odpowiednim składowisku odpadów będzie następowało na podstawie kart przekazania odpadów zawierających azbest, przedłożonych następnie w oryginalnej wersji  do tut. urzędu gminy.

Na karcie przekazania odpadu powinno zostać określone:

- dokładne miejsce unieszkodliwienia odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest);

- poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;

- dokładne dane gminy (nazwa gminy, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest;

- wyszczególnienie ilości odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.

 

13) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury za wykonaną usługę:

- zestawienie zawierające wykaz nieruchomości wraz z wyszczególnieniem ilości zebranych odpadów oraz ceny za usługę dla każdej z poszczególnych nieruchomości oraz ceny łącznej,

- oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§ 8 ust. 3 RMGPiPS w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest – Dz. U. Nr 71 z 2004 r., poz. 649 i Nr 162, poz. 1089 z 2010 r.) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy.

 

14) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan wyrobów zawierających azbest (przed rozpoczęciem prac), umożliwiającą porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

15) Za realizację przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowe z klauzulą zmienności ceny w przypadku odstąpienie właściciela nieruchomości od realizacji zadania.

 

Do zapytania cenowego załączamy wykaz nieruchomości wraz z ilościami azbestu, przeznaczonego do usunięcia.

 

I.3. Termin  zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 15.10.2021 r.

 

I.4. Okres gwarancji: Nie dotyczy

 

I.5. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie,

 pok. nr 2 - sekretariat, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,  

 do dnia 13.08.2021 r., do godz. 1200

Sposób składania ofert: osobiście lub przesyłką pocztową w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie z opisem jak poniżej:

pełna nazwa Wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

OFERTA – „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów w roku 2021”.

 

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZINĄ 1210 dnia 13.08.2021 r.

 

 

I.6. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy w Świerczowie (pok. nr 3), dnia 13.08.2021 r., godz.1210.

 

I.7. Warunki płatności za wykonane roboty: do 21dni od dnia realizacji zamówienia i przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

I.8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Michał Hnat, Alicja Paduch, tel. 77/419-61-70 wew. 17

 

Sporządziła: Alicja Paduch

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

27.07.2021 r.,  ……………………………….

(data i podpis Kierownika jednostki)

Załączniki:

DOCFormularz oferenta
PDFWykaz punktów odbioru