||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Przypominamy, że od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Powyższy obowiązek wynika z art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Deklaracja zawiera m.in. imię i nazwisko właściciela bądź zarządcy budynku, adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła, informację o liczbie i rodzaju źródeł ciepła oraz o wykorzystywanych w nich paliwach.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej, osobiście, listownie w Urzędzie Gminy Świerczów.

Dla budynku mieszkalnego (jedno lub wielorodzinnego) należy wypełnić formularz A - wzór deklaracji (kliknij tutaj).

Natomiast w przypadku posiadania / zarządzania budynkiem o funkcjach niemieszkalnych z zainstalowanym źródłem ciepła, należy wypełnić formularz B – wzór deklaracji (kliknij tutaj)

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji dotyczących liczby i rodzaju źródeł ciepła oraz o wykorzystywanych w nich paliwach, właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Uwaga! Niezłożenie deklaracji w ustawowych terminach podlega karze grzywny zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

 

Informujemy, że druki deklaracji można również pobrać ze strony internetowej www.swierczow.pl/ zakładka Ochrona środowiska, w sekretariacie Urzędu pok. nr 2 oraz w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego pok. nr 6.

 

Wójt Gminy Świerczów  
Barbara Bednarz      

 

Wzór deklaracji formularz A

Wzór deklaracji formularz B