||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Radni Gminy Świerczów udzielili Wójtowi Gminy Barbarze Bednarz wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok.

W dniu 24 czerwca br. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Świerczów. Ta sesja jest jedną z ważniejszych w roku, ponieważ podczas jej trwania radni przyjmują raport o stanie gminy, a także udzielają lub nie wotum zaufania dla wójta oraz głosują nad udzieleniem wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za poprzedni rok.

W wyniku głosowania przez radnych Wójt Gminy Barbara Bednarz otrzymała zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

Po głosowaniu, Wójt Gminy Świerczów zabrała głos:

- Serdecznie podziękowała za udzielone wotum zaufania i absolutorium. Podziękowania skierowała do wszystkich radnych, do sołtysów, dziękując za współpracę. Podziękowała za współpracę również wszystkim kierownikom, a także wszystkim pracownikom, szczególnie podkreślając, że sukces działalności tego roku to jest sukces nas wszystkich. Pani Wójt spinała wszystko jak trzeba zgodnie z literą prawa, natomiast na te dokonania pracuje cały zespół.

 

Podczas sesji Radni zostali zapoznani z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok. RIO w Opolu pozytywnie (bez żadnych uwag) oceniła sposób zarządzania finansami Gminy Świerczów w ubiegłym roku. Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 18 067 258,82 zł, natomiast wydatki gminy to kwota 16 440 080,27 zł. Mimo trudnego roku spowodowanego pandemią COVID-19 nie zaniechano realizacji działań inwestycyjnych, doposażenia placówek oświatowych, czy też prac remontowych. Na koniec 2020 roku budżet Gminy Świerczów zakończył się z nadwyżką budżetową. Jest to rezultat oszczędnego wydatkowania środków publicznych oraz przede wszystkim pozyskiwania środków z różnych źródeł zewnętrznych (m.in.: dofinansowania w ramach programów: „Fundusz Dróg Samorządowych” na przebudowę ul. Ludowej w Biestrzykowicach, „Posiłek w domu i w szkole” na remont i doposażenie stołówek szkolnych w Dąbrowie i Bąkowicach, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na doposażenie bibliotek we wszystkich szkołach na terenie Gminy, „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” na zakup sprzętu informatycznego dla uczniów i nauczycieli na realizację zajęć w trakcie nauki zdalnej, „Fundusz Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” – realizacja autobusowych przewozów regularnych dla mieszkańców na terenie gminy, „Usuwanie wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest”, „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, „Doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne w zakresie przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Dąbrowie”). Łącznie Gmina zawnioskowała i otrzymała ze środków zewnętrznych kwotę 1 085 524,30 zł, dzięki czemu można było zrealizować więcej zadań bez konieczności dokonywania wydatków ze środków własnych.

 

Iwona Wilczyńska, Mateusz Bieniek

IMG_8203.jpeg