||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 0050/62/2021 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25 czerwiec 2021r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/62/2021

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 25 czerwiec 2021 r.

 

 

W sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów.

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1) , art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.2), w związku z zarządzeniem nr 0050/49/2021 Wójta Gminy Świerczów z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Świerczów zarządza, co następuje:

§ 1.1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Świerczów.

2. Ogłoszenie o przetargu dotyczące ww. nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Świerczów i w prasie lokalnej.

 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

 

 

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234.

 

 


Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 0050/62/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat podanej do publicznej wiadomości w dniu 14 maja 2021 r.

 

L.p.

Miejscowość

położenie

Nr

działki

Pow.

(ha)

KW

Opis

nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie, zobowiązanie

nieruchomości

Stawka

wywoławcza

czynszu w

dt żyta

Wadium

(zł)

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

Bąkowice

 

 

 

Bąkowice

 

 

 

Grodziec

 

 

 

Miejsce

 

 

 

Miodary

 

 

 

Wężowice

 

 

 

Starościn

 

284/2

 

 

 

278/3

 

 

 

108/2

 

 

 

43/1

 

 

 

57/1

 

 

 

72

 

 

 

cz. 383/2

 

0.2000

 

 

 

0.4700

 

 

 

0.1600

 

 

 

0.7600

 

 

 

6.4600

 

 

 

0.2900

 

 

 

pow. 1.3511

 

OP1U/000

53967/2

 

 

OP1U/000

54234/2

 

 

OP1U/000

52732/9

 

 

OP1U/000

79028/6

 

 

66185

 

 

 

56043

 

 

 

OP1U/000 43515/6

 

 Użytek rolny. Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny. Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny. Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny. Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny. Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny. Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

 Użytek rolny. Do użytku

 rolnego. Bez obciążeń

 i zobowiązań

 

0.7400 dt

 

 

 

2.0000 dt

 

 

 

0.4800 dt

 

 

 

1.9000 dt

 

 

 

7.0550 dt

 

 

 

8.5000 dt

 

 

 

2.1900 dt

 

8.00 zł

 

 

 

24.00 zł

 

 

 

5.00 zł

 

 

 

22.00 zł

 

 

 

82.00 zł

 

 

 

99.00 zł

 

 

 

25.00 zł

 

 

 Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2021 r. w godz. od 1000 do 12 00 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 26 lipca 2021r.

Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.

 

 

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz     

 

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

1. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu, w dt żyta.

2. Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy  obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4. Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w terminie: do 28 lutego, do 30 września każdego roku z zastrzeżeniem,  iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po  podpisaniu umowy .

5. W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234.

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234.