||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

ZARZĄDZENIE Nr 0050/57/2021 Wójta Gminy Świerczów z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świerczowie

ZARZĄDZENIE NR 0050/57/2021

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 31 maja 2021 r.

 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego w Świerczowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1)) w związku z art. 63 ust. 1, 10 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powierza się Pani Dorocie Przybylskiej stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie na okres 5 lat, tj. od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz      

 

 

 

 


 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i poz. 619.