||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZARZĄDZENIE Nr 0050/56/2021 Wójta Gminy Świerczów z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świerczowie

ZARZĄDZENIE NR 0050/56/2021

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 31 maja 2021 r.

 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego w Świerczowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.1)) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie, ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr 0050/43/2021 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz      

 

 

 

 


 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1634.