||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU W 2021 R.

Wójt Gminy Świerczów informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w dniu 28.05.2021 r. ogłosił nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. W związku z powyższym wnioski na zadanie, które obejmować będzie: demontaż, zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych), transport i utylizację wyrobów azbestowych można składać w Urzędzie Gminy Świerczów – w Referacie Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego (pok. nr 6) do dnia 30.06.2021 r.

Brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego beneficjentów! Ten zakres pozostaje w gestii finansowej właściciela nieruchomości.

Druk wniosku wraz z oświadczeniem właściciela/i nieruchomości oraz klauzula informacyjna RODO dostępne są w Urzędzie Gminy Świerczów - pok. nr 6 oraz na stronie internetowej www.swierczow.pl. w zakładce Ochrona Środowiska/Azbest/Dofinansowanie 2021 (kliknij tutaj, aby przejść do dokumentów)

Komplet składanych dokumentów stanowią:

- wniosek o udzielenie dofinansowania;
- oświadczenie wszystkich właścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością;
- kopia aktu własności nieruchomości;

- w przypadku zastępstwa inwestycyjnego - pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania wnioskodawcy przez osobę podpisującą wniosek.

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr telefonu 77 419 61 70 wew. 17 –w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Świerczów.

Wójt Gminy Świerczów  
Barbara Bednarz