||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenie Nr 0050/49/2021 Wójta Gminy Świerczów z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Zarządzenie Nr 0050/49/ 2021

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 14 maja 2021 roku

 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm.1),  w związku z art. 25 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.2).

Zarządzam

§ 1

Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych urzędu, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz wymienionych  miejscowościach wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat jak niżej.

 

L.p.

 

 

 

 Miejscowość

 

  Nr

 działki

 

 Pow.

 (ha)

 

 KW

 

Opis nieruchomości:

przeznaczenie,

obciążenie nieruchomości

 

 Forma

 Oddania

(przetarg)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

Bąkowice

 

 

 

Bąkowice

 

 

 

Grodziec

 

 

 

Miejsce

 

 

 

Miodary

 

 

 

Wężowice

 

 

 

Starościn

284/2

 

 

 

278/3

 

 

 

108/2

 

 

 

43/1

 

 

 

57/1

 

 

 

72

 

 

 

cz. 383/2

0.2000

 

 

 

0.4700

 

 

 

0.1600

 

 

 

0.7600

 

 

 

6.4600

 

 

 

0.2900

 

 

 

pow. 1.3511

OP1U/000

53967/2

 

 

OP1U/000

54234/2

 

 

OP1U/000

52732/9

 

 

OP1U/000

79028/6

 

 

66185

 

 

 

56043

 

 

 

OP1U/000 43515/6

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

 

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

 

 

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

 

 

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

 

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

 

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

 

 

 

Użytek rolny.  Do użyt. rolnego. Bez obciążeń i zobowiązań

0.7400 dt

 

 

 

2.0000 dt

 

 

 

0.4800 dt

 

 

 

 

1.9000 dt

 

 

 

7.0550 dt

 

 

 

8.5000 dt

 

 

 

 

2.1900 dt

 

§ 2

 

              Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zasady aktualizacji i termin wnoszenia opłat:

 

1.  Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu,  w dt żyta.

2.  Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy ulega waloryzacji  corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawy obliczenia podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego.

3.  Wydzierżawiający powiadamia dzierżawcę pisemnie o zmianach stawki czynszu.

4.  Czynsz dzierżawy płatny jest w dwóch ratach w  terminie: do 28 lutego,  do 30 września każdego  roku  z zastrzeżeniem, iż płatność czynszu za pierwszy rok kalendarzowy dzierżawy, następuje w całości do dnia 10 następnego miesiąca po podpisaniu  umowy .

5.  W wypadku niezapłacenia w terminie czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający nalicza odsetki ustawowe.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz    

 


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 11, 234.